Azura-Travel Groepreizen 2019

16 www.azura-travel.com Algemene Reisvoorwaarden vervolg reiziger om een andere wijziging, dan mag de organisator en/of de doorverkoper die daarop kan ingaan alle kosten aanrekenen die daardoor worden veroorzaakt. Artikel 9: Wijziging door de organisator voor de afreis 9.1 De organisator kan de bepalingen van de pakketreisover- eenkomst, met uitzondering van prijswijzigingen vóór het begin van de pakketreis niet eenzijdig veranderen, tenzij: 1° de organisator zich dit recht in de overeenkomst heeft voorbehouden, en 2° het om een onbeduidende verande- ring gaat, en 3° de organisator de reiziger daarvan via een duurzame gegevensdrager, zoals bv. een mail, een papie- ren document of een pdf in kennis stelt. 9.2 Indien, vóór het begin van de reis, de organisator zich genoodzaakt ziet een van de voornaamste kenmerken van de reisdiensten ingrijpend te wijzigen of niet aan de bevestigde bijzondere wensen van de reiziger tegemoet kan komen, of voorstelt de prijs van de pakketreis met meer dan 8 % te verhogen, dient de organisator de reiziger hiervan in te lichten en hem op de hoogte te brengen: 1° van de voorgestelde wijzigin- gen en het effect ervan op de prijs van de pakketreis; 2° van de mogelijkheid om de overeenkomst op te zeggen zonder kosten, tenzij hij de voorgestelde wijzigingen aan- vaardt; 3° van de termijn waarbinnen hij de organisator in kennis moet stellen van zijn besluit; 4° van het feit dat indien hij de voorgestelde wijziging binnen de opgegeven termijn niet uitdrukkelijk aanvaardt, de overeenkomst auto- matisch beeindigd wordt, en 5° in voorkomend geval, van de voorgestelde vervangende pakketreis en de prijs ervan. 9.3 Wanneer de wijzigingen van de pakketreisovereen- komst of de vervangende pakketreis tot gevolg hebben dat de kwaliteit of de kosten van de pakketreis verminderen, heeft de reiziger recht op een passende prijsvermindering. 9.4 Indien de pakketreisovereenkomst op grond van arti- kel 9.2 wordt opgezegd en de reiziger geen vervangende pakketreis aanvaardt, betaalt de organisator alle betaalde bedragen uiterlijk veertien dagen nadat de overeenkomst is opgezegd, aan de reiziger terug. Artikel 10: Opzegging door de organisator voor afreis 10.1 De organisator kan de pakketreisovereenkomst opzeggen: 1° indien het aantal personen dat zich voor de pakketreis heeft ingeschreven, kleiner is dan het in de overeenkomst vermelde minimumaantal en de reiziger door de organisa- tor van de opzegging van de overeenkomst in kennis wordt gesteld binnen de in de overeenkomst bepaalde termijn, maar uiterlijk: a) twintig dagen vóór het begin van de pak- ketreis bij reizen van meer dan zes dagen; b) zeven dagen vóór het begin van de pakketreis bij reizen van twee à zes dagen; c) 48 uur voor het begin van de pakketreis bij reizen die minder dan twee dagen duren, of 2° indien hij de over- eenkomst niet kan uitvoeren als gevolg van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden en hij de reiziger er vóór het begin van de pakketreis van in kennis stelt dat de over- eenkomst wordt opgezegd. 10.2 In deze gevallen betaalt de organisator aan de reiziger alle bedragen die hij voor de pakketreis heeft ontvangen, terug zonder een bijkomende schadevergoeding verschuldigd te zijn. Artikel 11: Opzegging door de reiziger 11.1 De reiziger kan te allen tijde de pakketreisovereenkomst opzeggen vóór het begin van de pakketreis. Bij opzegging kan de reiziger worden verplicht tot betaling van een opzegvergoeding aan de organisator. In de pakketreisovereenkomst kunnen gestandardiseerde opzegvergoedingen worden bepaald op basis van het tijdstip van de opzegging vóór het begin van de pakketreis en de verwachte kostenbesparingen en inkomsten uit alternatief gebruik van de reisdiensten. In- dien er geen gestandardiseerde opzegvergoedingen zijn vastgesteld, stemt het bedrag van de opzegvergoeding overeen met de prijs van de pakketreis verminderd met de kostenbesparingen en inkomsten uit alternatief gebruik van de reisdiensten. 11.2 De reiziger heeft echter, indien zich op de plaats van bestemming onvermijdbare en bui- tengewone omstandigheden voordoen die aanzienlijke gevolgen hebben voor de uitvoering van de pakketreis of die aanzienlijke gevolgen hebben voor het passagiersver- voer van de reizigers naar de plaats van bestemming, het recht de pakketreisovereenkomst zonder betaling van een opzegvergoeding op te zeggen. In geval van opzegging van de pakketreisovereenkomst op grond van dit artikel heeft de reiziger recht op een volledige terugbetaling van alle voor de pakketreis betaalde bedragen, maar kan hij geen aanspraak maken op een bijkomende schadevergoeding. 11.3 De organisator betaalt uiterlijk binnen veertien dagen alle bedragen terug die door of namens de reiziger zijn be- taald, verminderd met de opzegvergoeding. Artikel 12: Non–conformiteit tijdens de reis 12.1 De reiziger stelt de organisator zonder vertraging in kennis van een eventuele non-conformiteit die hij tijdens de uitvoering van een in de pakketreisovereenkomst opgenomen reisdienst heeft vastgesteld. 12.2 Indien een van de reisdiensten niet conform de pakketreisovereenkomst wordt uitgevoerd, verhelpt de organisator aan die non-conformiteit, tenzij dat: 1° onmogelijk is, of 2° onevenredig hoge kosten met zich brengt, rekening houdend met de mate van non-con- formiteit en de waarde van de desbetreffende reisdiensten. Indien de organisator de non-conformiteit niet verhelpt, heeft de reiziger recht op een prijsvermindering of een schadevergoeding overeenkomstig artikel 15. 12.3 Indien de organisator de non-conformiteit niet binnen een door de reiziger bepaalde redelijke termijn verhelpt, heeft de reizi- ger de mogelijkheid dit zelf te doen en om terugbetaling van de nodige uitgaven te verzoeken. Het is niet nodig dat de reiziger een termijn bepaalt indien de organisator wei- gert de non- conformiteit te verhelpen, of indien een on- middellijke oplossing is vereist. 12.4 Indien een aanzienlijk deel van de reisdiensten niet kan worden verricht, biedt de organisator, zonder bijkomende kosten voor de reiziger, andere arrangementen aan van, indien mogelijk, gelijk- waardige of hogere kwaliteit. Indien de andere voorge- stelde arrangementen leiden tot een pakketreis van lagere kwaliteit, kent de organisator aan de reiziger een passende prijsvermindering toe. De reiziger kan de andere voorge- stelde arrangementen slechts afwijzen indien zij niet ver- gelijkbaar zijn met hetgeen in de pakketreisovereenkomst is afgesproken, of indien de toegekende prijsvermindering ontoereikend is. 12.5 Indien de non-conformiteit aanzien- lijke gevolgen heeft voor de uitvoering van de pakketreis en de organisator deze niet binnen een door de reiziger bepaalde redelijke termijn heeft verholpen, kan de reiziger de pakketreisovereenkomst zonder betaling van een op- zegvergoeding opzeggen en, in voorkomend geval, om een prijsvermindering en/of een schadevergoeding verzoeken. Indien de pakketreis passagiersvervoer omvat voorziet de organisator ook in repatriëring van de reiziger. Indien er geen andere arrangementen kunnen worden voorgesteld of de reiziger de andere voorgestelde arrangementen ver- werpt, heeft de reiziger, in voorkomend geval, ook zonder opzegging van de pakketreisovereenkomst, recht op prijs- vermindering en/ of schadevergoeding. 12.6 Indien er, als gevolg van onvermijdbare en buitengewone omstandig- heden, niet kan worden gezorgd voor de terugkeer van de reiziger zoals afgesproken in de pakketreisovereenkomst, draagt de organisator de kosten van de nodige accommo- datie, voor ten hoogste drie overnachtingen per reiziger. 12.7 De beperking van de kosten zoals bedoeld in 12.6 is niet van toepassing op personen met beperkte mobiliteit, op personen die hen begeleiden, op zwangere vrouwen, op alleenreizende minderjarigen en op personen die specifie- ke medische bijstand behoeven, mits de organisator ten minste 48 uur voor het begin van de pakketreis in kennis is gesteld van hun bijzondere behoeften. 12.8 De organisator mag zich niet beroepen op onvermijdbare en buitengewone omstandigheden om aansprakelijkheid te beperken indien de betrokken vervoerder zich daarop krachtens het toepas- selijke recht van de Unie niet kan beroepen. 12.9 De reizi- ger kan berichten, verzoeken of klachten in verband met de uitvoering van de pakketreis rechtstreeks richten tot de doorverkoper bij wie hij de pakketreis heeft gekocht. De doorverkoper geeft deze berichten, verzoeken of klachten zonder vertraging aan de organisator door. Artikel 13: Aansprakelijkheid van de reiziger De reiziger is aansprakelijk voor de schade die de organisator en of doorverkoper, hun aangestelden en/of vertegenwoordigers door zijn fout oplopen, of wanneer hij zijn contractuele ver- plichtingen niet is nagekomen. Artikel 14: Aansprakelijkheid van de organisator en de professioneel 14.1 De organisator is aansprakelijk voor de uitvoering van de reisdiensten die in de pakketreisover- eenkomst zijn begrepen, ongeacht of deze diensten door de organisator of door andere reisdienstverleners worden verricht. 14.2 Ingeval de organisator buiten de Europese Economische Ruimte is gevestigd gelden voor de door- verkoper die in een lidstaat is gevestigd de verplichtingen voor organisatoren, tenzij de doorverkoper bewijst dat de organisator aan de door de wet van 21 november 2017 voorgeschreven voorwaarden voldoet. Artikel 15: Prijsvermindering en schadevergoeding 15.1 De reiziger heeft recht op een passende prijsvermindering voor iedere periode waarin er sprake was van nonconformi- teit van de verleende diensten, tenzij de organisator bewijst dat de non-conformiteit aan de reiziger te wijten is. 15.2 De reiziger heeft recht op passende schadevergoeding van de organisator voor alle schade die hij oploopt als gevolg van non-conformiteit. De schadevergoeding wordt zonder vertraging uitbetaald. 15.3 De reiziger heeft geen recht op schadevergoeding, indien de organisator aantoont dat de non-conformiteit te wijten is aan: 1° de reiziger; 2° een derde die niet bij de uitvoering van de in de pakketreis- overeenkomst begrepen reisdiensten is betrokken, en de non-conformiteit niet kon worden voorzien of voorkomen, of 3° onvermijdbare en buitengewone omstandigheden. Artikel 16: Verplichting tot bijstand 16.1 De organisator biedt zonder vertraging passende bijstand aan de reiziger die in moeilijkheden verkeert, in het bijzonder door: 1° nuttige in- formatie te verstrekken over medische diensten, plaatselijke autoriteiten en consulaire bijstand; 2° de reiziger te helpen bij het gebruik van communicatie op afstand en bij het vin- den van andere reisarrangementen. 16.2 Indien de moeilijk- heden het gevolg zijn van opzet of nalatigheid van de reizi- ger, kan de organisator voor deze bijstand een vergoeding vragen. Die vergoeding bedraagt in geen geval meer dan de werkelijke kosten gedragen door de organisator. Artikel 17: Klachtenregeling 17.1 Indien de reiziger een klacht heeft v r de afreis moet hij deze zo snel mogelijk op een bewijskrachtige manier melden bij de organisator of de doorverkoper. 17.2 Klachten tijdens de uitvoering van de pakketreisovereenkomst moet de reiziger zo spoedig moge- lijk ter plaatse, op een gepaste en bewijskrachtige manier, melden aan de organisator of doorverkoper, zodat naar een oplossing kan worden gezocht. 17.3 Werd een klacht ter plaatse niet bevredigend opgelost of kon de reiziger on- mogelijk ter plaatse een klacht formuleren, dan moet hij na het einde van de reisovereenkomst zonder vertraging bij de organisator of de doorverkoper een klacht indienen op een bewijskrachtige manier. Artikel 18: Verzoeningsprocedure 18.1 Ingeval van betwis- ting moeten de partijen eerst onderling een minnelijke re- geling nastreven. 18.2 Mislukt deze poging tot minnelijke regeling, dan kan elk van de betrokken partijen aan de vzw Geschillencommissie Reizen vragen om een verzoenings- procedure op te starten. Alle partijen dienen ermee in te stemmen. 18.3 Hiertoe zal het secretariaat aan de partijen een verzoeningsreglement en een “overeenkomst tot ver- zoening” bezorgen. 18.4 Overeenkomstig de in het regle- ment beschreven procedure, zal een onpartijdige verzoener daarna contact opnemen met de partijen teneinde een bil- lijke verzoening tussen de partijen na te streven. 18.5 Het eventueel bereikte akkoord zal in een bindende schriftelijke overeenkomst vastgelegd worden. Artikel 19: Arbitrage of rechtbank 19.1 Wordt geen verzoe- ningsprocedure ingesteld of mislukt deze, dan kan de ei- sende partij desgewenst een arbitrageprocedure instellen voor de Geschillencommissie Reizen of een procedure aanhangig maken voor de rechtbank. 19.2 De reiziger kan nooit verplicht worden de bevoegdheid van de Geschillen- commissie Reizen te aanvaarden, noch als eisende noch als verwerende partij. 19.3 De organisator of doorverkoper die verwerende partij is kan de arbitrage slechts weigeren indien het door de eisende partij geëiste bedrag méér dan 1.250 euro bedraagt. Hij beschikt hiervoor over een termijn van 10 kalenderdagen na ontvangst van de aangetekende brief of e-mail met ontvangstbewijs waarin wordt aange- geven dat een dossier met een vordering vanaf 1.251 euro werd geopend bij de Geschillencommissie Reizen 19.4 Deze arbitrageprocedure wordt geregeld door een geschillenre- glement, en kan slechts worden opgestart na het indienen van een klacht bij de onderneming zelf en wel zodra vast- staat dat het geschil niet minnelijk kon geregeld worden of zodra 4 maanden zijn verstreken na het (voorziene) einde van de reis (of eventueel vanaf de prestatie die aanleiding gaf tot het geschil). Geschillen m.b.t. lichamelijke letsels kunnen enkel door de rechtbanken beslecht worden. 19.5 Het paritair samengesteld arbitraal college doet, overeen- komstig het geschillenreglement, op een bindende en de- finitieve wijze uitspraak over het reisgeschil. Hiertegen is geen beroep mogelijk. Secretariaat van de Geschillencommissie Rezen: telefoon: 02 277 62 15 of 02 277 61 80 (9u tot 12 u) ; fax: 02 277 91 00 City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel e-mail: reisgeschillen@clv-gr.be Global Contacts nv – BE 0448 402 294 Maatschappelijke zetel: Tulpenstraat 19, 9100 Sint-Niklaas – België – Global Contacts is verzekerd tegen financieel onvermogen bij de V.S.R., de Vlaamse Solidariteit Reisgelden, een afdeling van de WR/WRO. V.U. Global Contacts nv - Tulpenstraat 19, 9100 Sint-Niklaas.

RkJQdWJsaXNoZXIy OTQ5NjY=